top of page

ร่วมเป็น "ทีมเผือก"

เพื่อนๆพนักงานผู้ให้บริการบนระบบขนส่งสาธารณะทุกคน รู้ไหมว่า มีผู้หญิงมากถึงร้อยละ 45 เคยถูกคุกคามหรือลวนลามทางเพศขณะใช้บริการขนส่งสาธารณะ เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งจนเหมือนเป็นเหตุการณ์ประจำวัน นี่จึงไม่ใช่ปัญหาเล็กๆของผู้โดยสารที่โชคร้าย แต่ถือเป็นปัญหาความไม่ปลอดภัยของระบบบริการขนส่งสาธารณะ ที่ต้องหาทางป้องกันและแก้ไขอย่างจริงจัง

เราเห็นว่าพนักงานผู้ให้บริการของระบบขนส่งสาธารณะ เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการคุกคามทางเพศที่อาจเกิดกับผู้โดยสารได้ทันท่วงที จึงขอเชิญเพื่อนพนักงานมาร่วมเป็น "ทีมเผือก" โดยเราได้จัดทำคู่มือฉบับนี้ เพื่อเป็นตัวช่วยของเพื่อนพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่สอดส่องป้องกันและช่วยเหลือผู้โดยสารที่ถูกคุกคาม

bottom of page